METEOalarm.eu Weather warnings: Liberecký

 valid from 25.04.2019 09:30 CET Until 26.04.2019 23:00 CET
Forestfire  Awareness Level: Yellow 
?e?tina: V d?sledku p?etrvávajícího suchého a teplého po?así bude pokra?ovat vysoké nebezpe?í vzniku po?ár?. Ke sní?ení nebepe?í vzniku po?ár? dojde v souvislosti s p?echodem studené fronty, srá?kami a výrazn?j?ím ochlazením v noci na sobotu. V d?sledku sucha hrozí nebezpe?í vzniku po?ár? a následných ?kod. V p?írod? a zejména v lesích nerozd?lávat ohe?, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepou?ívat p?enosné va?i?e a jiné zdroje otev?eného ohn?. ?ídit se místními vyhlá?kami a zákazy, které k suchu a nebezpe?í po?ár? mohou být vydány. english: Increasing risk of fire will continue to Friday. Do not make fires in the country. Do not smoke or use open fire in the country. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu