METEOalarm.eu Weather warnings: Liberecký

 valid from 23.10.2018 16:00 CET Until 24.10.2018 07:00 CET
Rain  Awareness Level: Yellow 
?e?tina: Vydatný dé?? do st?ede?ního rána (24. 10.) s úhrny kolem 50 mm. Mo?nost zvý?eného odtoku vody z krajiny a pr?toku vody p?es komunikace. Sní?ená viditelnost a riziko aquaplaningu. Za de?t? je t?eba sní?it rychlost jízdy autem a jet velmi opatrn?. Nevstupovat a nevjí?d?t do proudící vody a zatopených míst. english: Heavy rain till Wednesday morning 50 mm. Drive with particular care. 
 valid from 23.10.2018 16:00 CET Until 24.10.2018 16:00 CET
Wind  Awareness Level: Yellow 
?e?tina: O?ekáváme silný západní, postupn? severozápadní vítr s nárazy kolem 20 m/s (70 km/h). Mo?ná po?kození strom? a lesních porost?, mo?né men?í ?kody na budovách. Nebezpe?í úrazu uvoln?nými p?edm?ty a zlomenými v?tvemi, mo?né komplikace v doprav?. Doporu?uje se zajistit okna, dve?e, odstranit nebo upevnit voln? ulo?ené p?edm?ty, zabezpe?it skleníky apod. Dbát zvý?ené opatrnosti p?i pohybu venku a p?i ?ízení vozidel. Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do h?ebenových partií. english: Strong W to NW wind with gusts around 70 km/h. Possible minor damage to buildings and trees. Be careful when outdoors. Difficult driving conditions, especially on exposed roads and bridges. Drive with particular care. 

Warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.eu/).
Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.eu website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.eu